Verkeersveiligheid rondom Sportpark Vrijenbroek

Vrijdag 15 december |

Juni 2023 heeft HC Delta Venlo, mede namens Scopias en de buurt een brief gestuurd aan de Gemeente Venlo om aandacht te vragen inzake de verkeerssituatie rondom sportpark Vrijenbroek. Hierbij is gevraagd om extra aandacht voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers. Niet alleen op het sportpark, maar ook op de verschillende wegen van en naar het sportpark.

Hierop hebben we 14 december j.l. een reactie ontvangen van de gemeente, nadat het onderwerp is behandeld tijdens het begrotingsoverleg.

De Gemeente Venlo geeft aan begrip te hebben voor de zorgen met betrekking tot de verkeerssituatie rondom sportpark Vrijenbroek. Er zijn al meerdere gesprekken geweest tussen de sportclubs, bewoners en gemeente over dit onderwerp. De komende jaren staan veel ontwikkelingen gepland in het gebied. De gemeente is van plan de situatie breder te bekijken. Het gaat namelijk verder dan alleen de verkeersinfrastructuur.

Begin 2024 start de gemeente met een onderzoek. Het onderzoek bestaat uit:

1. Startoverleg (januari 2024)

2. Probleemdefinitie (januari-februari 2024)

3. Locatieonderzoek, een inventarisatie van de huidige verkeers- en parkeersituatie (maart-mei 2024)

4. Een voorstel tot verbeteringen van die situatie.

Samen met de sportclubs en bewoners wil de gemeente een gepaste oplossing onderzoeken. Het gaat niet alleen over fysieke maatregelen, denk ook aan gedragsverandering, voertuigkeuze en routekeuze. De gemeente streeft naar een goede samenwerking tussen alle betrokkenen om tot een leefbare en veilige situatie te komen rond het sportpark.

Als HC Delta Venlo zijn we blij dat de gemeente dit oppakt zodat we zo snel mogelijk een veiligere omgeving krijgen.